T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI

GAZİANTEP SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ

ECZACILIK VE TIBBİ CİHAZ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ

ECZACILIK VE TIBBİ CİHAZ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ

SAĞLIK MÜDÜR YARDIMCISI

Uzm.Dr. Cahide Elif ORHAN ( 342 ) 220 96 14 - 1104

 

ŞUBE MÜDÜRÜ

Şube Müdürü - Ecz. Kadir SEVER ( 342 ) 220 96 14 - 2170
Şube E-Mail gaziantep.eczacilik@saglik.gov.tr

 

ŞUBE ÇALIŞANLARI

ADI SOYADI ÜNVANI DAHİLİ TELEFON
A. Gamze ÇİTÇİ Eczacı 2173
Özge BAŞKILIÇ Eczacı 2173
Nesrin ADIBELLİ Eczacı 2173
Ayşenur AKKURT Sağlık Teknikeri 2173
Melek ZAMBAK Hemşire 2173
Gamze GÜZEL V.H.K.İ 2173
Dede YILMAZ Memur 2171
Sercan KARTAL A.T.T 2173

 

ŞUBE GÖREVLERİ

 

 • Sağlık Bakanlığı İletişim merkezi ve şahıslardan gelen şikayetlerin incelenmesi, soruşturmaların yürütülmesi,
 • Hizmetlerin yürütülmesi için gereken organizasyonu ve eşgüdümü sağlamak, bu konuda ilgili birim, resmi ve özel kuruluşlarla işbirliği yapmak.
 • Eczane açılış, nakil, devir işlemleri için müdürlüğümüze yapılan başvuruların değerlendirilerek, yasalara uygun olanlara ruhsatname tanzim edilmesi, mesul müdür tayinlerinde mesul müdürlük belgesi düzenlenmesi, tanzim edilen ruhsatnamenin tarih ve seri no bilgileri ile eczane nakil ve kapatma bilgileri de aylık periyotlar halinde Bakanlığımız İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu’na düzenli olarak bildirilmesi,
 • Vereseli eczanelere ait işlemleri ve takibi yapmak
 • Ecza depolarının açılış, nakil, kapanma ve mesul müdür tayini ile ilgili dosyaların incelenerek, uygunluğu halinde dosyanın Bakanlığımız İlaç ve Eczacılık Genel Müdürlüğü’ne gönderilmesi,  Bakanlığımız tarafından tanzim edilen Ruhsatname ve Mesul Müdürlük belgesinin ilgililere tesliminin yapılması,
 • Medikal gaz satış yerlerinin, medikal gaz depolama ve satış tesislerinin izin belgesi düzenlenmesi ve yılda en az 2 defa denetiminin yapılması,
 • İlimizde bulunan Özel hastane eczanelerinin açılış, nakil, kapanma ve mesul müdür tayini ile ilgili işlemlerinin yapılarak, Ruhsatname ve mesul müdürlük belgesi düzenlenmesi ve teslimi,
 • Özel ve kamu kuruluşlarına ait kimyevi madde ve ecza deposu, eczaneler ve ecza dolaplarının gerek açılışları gerekse çalışmaları sürecindeki işlemleri düzenlemek, yasa ve emirlere uygun faaliyet gösterip göstermediklerini izlemek, denetlemek.
 • İlimizde bulunan serbest eczanelerin şikayet ve gerekli görülen hallerde denetiminin yapılması,
 • Yılda iki kez yapılan rutin eczane denetimlerinde düzenlenen denetim raporlarının incelenerek, eksiklikleri tespit edilen eczanelerin yazılı olarak uyarılması ve tekrarı halinde yasal işlem yapılması,
 • İlimizde faaliyet gösteren Ecza Depolarının(yılda en az 2 defa eksikliklerinin tespiti halinde yazılı olarak uyarılması ve takibinin yapılması,
 • Özel ve Devlet Hastanelerine, Aile Sağlığı Merkezlerine ve serbest hekimlere Yeşil,  Kırmızı ve Mor Reçete dağıtımı şubemizce yapılmakta olup, bu bilgilerin periyodik olarak Bakanlığımıza bildirilmesi
 • Eczanelerce karşılanan Kırmızı, Yeşil, Mor, Turuncu Reçetelerin kontrol edilerek Sağlık Bakanlığı İlaç ve Tıbbi cihaz Kurumuna bildirilmesi, uygun olmayan reçetelerle ilgili doktor ve eczacıların uyarılması,
 • Kaybolan kırmızı reçete, yeşil reçete, sahte reçete ve doktor kaşelerinin Bakanlığımıza bildirilmesi.
 • Miadı geçen uyuşturucu ve psikotrop ilaçların usulüne uygun olarak imhasının yapılması,
 • Ecza depoları tarafından her ay Müdürlüğümüze gönderilen, kontrole tabii müstahzarların satış ve sarf hareketlerinin takibininin yapılması ve suistimali halinde yasal işlem yapılması,
 • Yetkisiz kişilerce ilaç üretimi ve satışını engellemek için gerekli denetimi yapmak,şikayetleri değerlendirmek,adli işlemlerin takibini yapmak.
 • Sağlık Bakanlığı Müfettişlerince kozmetik üretim yerlerinde, medikal gaz dolum merkezlerinde ve ecza depolarında yapılan denetimler sonucu tespit edilen eksikliklerin tamamlanması için firma yetkililerine tebliğde bulunmak ve tamamlanması için takip etmek.
 • İlaç, kozmetik, eczane ve ecza depolarını ilgilendiren her konuda Bakanlığımızla yazışmalar, Bakanlığımızdan gelen tamimlerin hastaneler, sağlık ocakları, eczaneler, Eczacılar-Tabipler-Veteriner Hekimler Odası gibi ilgili sağlık kurum ve kuruluşlarına bildirilmesi,
 • 01.08.2001 tarihinden itibaren, hemofili ve kan ürünleri reçeteleri için özel renkli reçete uygulanmasına başlanmıştır. 10.02.2009 tarih ve 10163 sayılı genelge doğrultusunda 01.04.2009 tarihinden itibaren Hemofili takip karnelerinin düzenlenme ve hastaya ulaştırma işlemleri, Sağlık Müdürlüklerine devredilmiştir. Bu tarihten itibaren söz konusu Hemofili karneleri şubemiz tarafından düzenlenmektedir.
 • Piyasa kontrolü amacıyla satış aşamasında ilaç ve kozmetik numunesi alarak analiz için Bakanlığa göndermek, Piyasa kontrol sonuçlarına konuya ilişkin mahkeme kararlarına ve ilgili genelgelere ait işlemlerini düzenlemek, uygulamak ve uygulatmak.
 • Kozmetik üretim yerleri izin belgeleri ve sorumlu teknik eleman için müracaat dosyalarını kabul etmek, incelemek ve üretim mahallerini kontrol ederek uygun dosyaları Bakanlığa göndermek.
 • Eczacı Odası tarafından düzenlenen eczane nöbet listelerini denetler, onaylar ve bu konudaki şikayetleri takip eder.
 • T.E.B. Yüksek Heyet Divanı tarafından verilen Eczacılar hakkındaki cezai müeyyidelerin uygulanmasını sağlamak.
 • Eczanelerde uyuşturucu madde kontrolleri ve kurumlarda kontrole tabi kimyasal maddelerin kontrolü(Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu tarafından uyuşturucu ham maddesi alan eczaneler,ecza depoları ve hastanelerin listesi şubemize gönderilir.Şubemizce alınan miktar ve harcamalar kontrol edilir.)
 • Ismarlama ortez-protez merkezleri ve işitme cihazı merkezlerinin açılış başvurularını almak, değerlendirmek ve ruhsat, sorumlu müdür ve personel çalışma belgelerini düzenlemek,faaliyete geçen merkezleri ve sorumlu müdürleri bakanlığın ÇKYS sistemine kaydetmek
 • Ismarlama ortez-protez merkezleri ve işitme cihazı merkezlerinin yılda iki defa olağan denetimini yapmak, Ancak, ihbar, şikâyet veyagerektiğinde olağanüstü denetimler yapmak. (Denetleme sonuçları, yönetmeliğin Ek-8’deki denetleme formuna işaretlenir ve iki nüsha halinde düzenlenerek denetimi gerçekleştiren yetkililer ile sorumlu müdür tarafından imzalanır ve bir nüshası, merkezin teftiş ve denetim defterine yapıştırılır.) 
 • Optisyenlik müessesesi açmak isteyenlerin başvurularını değerlendirmek,personel çalışma belgelerini,ruhsatnamelerini düzenlemek,mesul müdürleri ve ruhsatnamesi düzenlenen işletmeleri düzenli olarak bakanlığın ÇKYS sistemine kaydetmek
 • Optisyenlik müessesesi, Kurum veya il müdürlüğü tarafından oluşturulan En az 3 kişilik bir ekip tarafından düzenli olarak denetlenmesi; olağan denetimler il müdürlüğünce yıldaen az iki kez yapılır. Şikâyet, soruşturma veya kurumun talebi üzerine olağan dışı denetimleryapılabilir. Denetimlerde Optisyenlik Müesseseleri Hakkındaki Yönetmeliğin ek-6'da yer alan denetim formu kullanılır. Denetim ile ilgili tespitler ve sonuçlar, müesseseye ait denetim defterine yazılır 
 • Tıbbi cihaz satış merkezi olarak yetkilendirilmek isteyen ve Tıbbi Cihaz Satış,Reklam ve TanıtımYönetmeliğin 5 inci maddesine uygun olarak müdürlüğe başvuru yapan, yapılan incelemeler sonucunda Yönetmeliğe uygun olduğu tespit edilen gerçek veya tüzel kişilere müdürlük tarafından ek-1 de yer alan Tıbbi Cihaz Satış Merkezi yetki belgesi düzenlemek, Tıbbi cihaz satış merkezinde çalışacak Yönetmeliğin 5 inci maddesine uygun olarak sorumlu müdür, satış ve tanıtım elemanı ile klinik destek elemanı yeterlilik belgesi müdürlüğe ibraz edilen kişilere müdürlük tarafından ek-2, ek-3 ve ek-4 te yer alan çalışma belgeleri ve kimlik kartları düzenlemek.
 • Tıbbi cihaz satış merkezleri 2 yılda bir defa düzenli olarak ve gerekli görüldüğünde şikayet üzerine müdürlükçe Tıbbi Cihaz Satış, Reklam ve Tanıtım Yönetmeliğinin Ek-2 formuna göre denetlemek 
 • Bakanlık emirlerinin ilgili kurumlara ulaşmasını sağlamak. 
 • İstatistiki bilgilerin toplanması ve değerlendirilmesi konusunda ilgili şubelere yardımcı olmak.
 • Sağlık Müdürünün verdiği diğer görevleri yapmak.

 

ŞUBE MEVZUATI

 

 • 10.09.2015 tarih ve 29471 R.G Medikal Gazların Üretim, Dolum, Depolama ve Satışını Yapan Tesisler Hakkında Tebliğ
 • 15.05.2014 tarih ve 29001 sayılı Tıbbi Cihaz Satış, Reklam ve Tanıtım Yönetmeliği
 • 28.03.2016 tarihli ve 29667 sayılı Resmi Gazete’de Eczacılar ve Eczaneler Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
 • 18.12.2014 tarih ve 28886 sayılı Optisyenlik Müesseseleri Hakkında Yönetmelik
 • 12 Nisan 2014 tarih ve 28970 sayılı  Eczacıların görev, yetki ve sorumluluklarının belirlenmesi, eczanelerin açılması, işletilmesi, nakli, devri ve kapanması ile eczanelerin özellikleri ve eczacılık hizmetlerinin yürütülmesine dâir,  Eczacılar Ve Eczaneler Hakkında Yönetmelik
 • 27.04.2013 Tarih ve 28630 sayılı Resmi Gazete Beşeri Tıbbi Ürünlerin İmalathaneleri Hakkında Yönetmelik
 • 31.12.2012 tarih ve 28514 4. Mükerrer sayılı Resmi Gazete Taşınabilir Basınçlı Ekipmanlar Yönetmeliği(2010/35/AB)
 • 6308 sayılı  Eczacılar ve Eczaneler Hakkında Kanun ile Uyuşturucu Maddelerin Murakabesi Hakkında Kanun Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun
 • 04.04.2012 Ecza Depoları ve Ecza Depolarında Bulundurulan Ürünler Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
 • 04.04.2012 Optisyenlik Müesseseleri Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
 • 04.04.2012 Ismarlama Protez ve Ortez Merkezleri ile İşitme Cihazı Merkezleri Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
 • 03.04.2012 Beşeri Tıbbi Ürünler Ruhsatlandırma Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
 • 13.01.2012 Tıbbi Cihaz Yönetmeliği Kapsamında UDEM Uluslar arası Belgelendirme Denetim Eğitim Merkezi Sanayi ve Ticaret Limited Şirketinin Onaylanmış Kuruluş Olarak Görevlendirilmesine Dair Tebliğ
 • 13.01.2012 Tıbbi Cihaz Yönetmeliği Kapsamında Alberk QA Uluslar Arası Teknik Kontrol ve Belgelendirme Limited Şirketinin Onaylanmış Kuruluş Olarak Görevlendirilmesine Dair Tebliğ
 • 07.06.2011 Tıbbi Cihaz Yönetmeliği
 • 07.06.2011 Vücuda Yerleştirilebilir Aktif Tıbbi Cihazlar Yönetmeliği
 • 14.04.2011 Beşeri Tıbbi Ürünler Ruhsatlandırma Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
 • 31.12.2010 Beşeri Tıbbi Ürünler Ambalaj ve Etiketleme Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
 • 06.10.2010 Geleneksel Bitkisel Tıbbi Ürünler Yönetmeliği
 • 30.09.2009 Beşeri Tıbbi Ürünler Ambalaj ve Etiketleme Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
 • 16.09.2009 Ruhsatlandırılmış veya Ruhsatlandırma Başvurusu Yapılmış Beşeri Tıbbi Ürünlerdeki Değişikliklere Dair Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
 • 31.07.2009 Beşeri Tıbbi Ürünler Ruhsatlandırma Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
 • 31.07.2009 Sağlık Bakanlığı Beşeri Tıbbi Ürünler İmalathaneleri Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
 • Aktarlar, Baharatçılar ve Benzeri Dükkanlar hakkındaki 14/03/2016 tarihli ve 2016/8 sayılı genelge.
 • 30.05.2009 Beşeri Tıbbi Ürünler Ambalaj ve Etiketleme Yönetmeliği'nde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
 • 22.04.2009 Beşeri Tıbbi Ürünler Ruhsatlandırma Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
 • 24.01.2009 Beşeri İlaçların Fiyatlandırılması Hakkında Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ
 • 24.01.2009 Beşeri İlaçların Fiyatlandırılması Hakkında Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ
 • 06.12.2008 Beşeri Tıbbi Ürünler Ambalaj ve Etiketleme Yönetmeliği’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
 •  01.07.2008 Beşeri Tıbbi Ürünler Ambalaj Ve Etiketleme Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
 • 05.04.2008 Sağlık Bakanlığınca Yapılacak Piyasa Gözetimi ve Denetiminin Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
 •  05.02.2008 Tıbbi Cihazlar Bilimsel ve Teknik Danışma Komisyonu Hakkında Yönerge
 •  02.02.2008 Beşeri Tıbbi Ürünler Ambalaj ve Etiketleme Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
 • 27.09.2007 Beşeri İlaçların Fiyatlandırılması Hakkında Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ
 • 22.09.2007 Beşeri İlaçların Fiyatlandırılması Hakkında Tebliğ
 • 25.06.2007 Sağlık Bakanlığınca Yapılacak Piyasa Gözetimi Ve Denetiminin Usul Ve Esasları Hakkında Yönetmelik
 • 06.04.2007 Gözlükçülük Ruhsatnamesi Verilmesi İçin Gerçekleştirilecek Kurs ve Sınav Yönetmeliğinin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Yönetmelik
 • 13.01.2007 Beşeri Tıbbi Ürünler Ruhsatlandırma Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
 • 09.01.2007 Vücut Dışında Kullanılan (İn Vitro) Tıbbi Tanı Cihazları Yönetmeliği
 • 09.01.2007 Tıbbi Cihaz Yönetmeliği
 • 09.01.2007 Vücuda Yerleştirilebilir Aktif Tıbbi Cihazlar Yönetmeliği
 • 09.01.2007 Vücuda Yerleştirilebilir Aktif Tıbbi Cihazlar Yönetmeliği
 • 12.10.2006 Kozmetik Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
 • 02.05.2006 Gözlükçülük Ruhsatnamesi Verilmesi İçin Gerçekleştirilecek Kurs Ve Sınav Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
 • 12.09.2005 Deterjanlarda Bulunan Anyonik, Noniyonik, Amfolitik, Katyonik Yüzey Aktif Maddelerin Biyolojik Parçalanabilirlik Oranı ve Anyonik ile Noniyonik Yüzey Aktif Maddelerin Biyolojik Parçalanabilirlik Oranı Test Metodları Tebliği
 • 12.09.2005 Çamaşır Suyu ve Mekanik Temizleme Tozu Etiketlenmesine Dair Tebliğ (Tebliğ No: TSHGM 2005/2 )
 • 12.09.2005 Deterjanların Nitelikleri İle Ambalaj ve Etiketlerine Dair Tebliğ (Tebliğ No: TSHGM 2005/3)
 • 12.09.2005 Deterjanların Bildirim Esaslarının Belirlenmesine Dair Tebliğ (Tebliğ No: TSHGM 2005/4)
 • 12.09.2005 Deterjan, Mekanik Temizleme Tozu, Çamaşır Sularından Numune Alınırken Uyulacak Kurallar İle Numune Alma İşlemlerine İlişkin Hususların Belirlenmesine Dair Tebliğ (Tebliğ No: TSHGM 2005/5)
 • 03.09.2005 Elastomer ve Kauçuktan Yapılmış Olan Biberon Başlığı ve Emziklerde N-nitrosamin ve N-nitrosamine Dönüşebilen Maddelerin Miktarı ve Bu Maddelerin Belirlenmesi Hakkında Tebliğ
 • 12.08.2005 Beşeri Tıbbi Ürünler Ambalaj ve Etiketleme Yönetmeliği
 • 16.07.2005 Sürşarj Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ
 • 01.07.2005 Kozmetik Ürün Bileşimlerinin Kontrolü İçin Gerekli Analiz Yöntemleri Hakkında Tebliğ
 • 01.07.2005 Kozmetik Ürün Bileşimlerinin Kontrolü İçin Gerekli Analiz Yöntemleri Hakkında Tebliğ
 • 01.07.2005 Kozmetik Ürün Bileşimlerinin Kontrolü İçin Gerekli Analiz Yöntemleri Hakkında Tebliğ
 • 01.07.2005 Kozmetik Ürün Bileşimlerinin Kontrolü İçin Gerekli Analiz Yöntemleri Hakkında Tebliğ
 • 01.07.2005 Kozmetik Ürün Bileşimlerinin Kontrolü İçin Gerekli Analiz Yöntemleri Hakkında Tebliğ
 • 01.07.2005 Kozmetik Ürün Bileşimlerinin Kontrolü İçin Gerekli Analiz Yöntemleri Hakkında Tebliğ
 • 01.07.2005 Kozmetik Ürün Bileşimlerinin Kontrolü İçin Gerekli Analiz Yöntemleri Hakkında Tebliğ
 • 28.06.2005 Beşeri Tıbbi Ürünler Ruhsatlandırma Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
 • 28.06.2005 Ruhsatlandırılmış veya Ruhsatlandırma Başvurusu Yapılmış Beşeri Tıbbi Ürünlerdeki Değişikliklere Dair Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
 • 11.06.2005 Beşeri Tıbbi Ürünler Ruhsatlandırma Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
 • 08.06.2005 Gözlükçülük Ruhsatnamesi Verilmesi İçin Gerçekleştirilecek Kurs ve Sınav Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
 • 23.05.2005 Kozmetik Yönetmeliği
 • 18.05.2005 Beşeri Tıbbi Ürünlerin Fiyatları Hakkında Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ
 • 28.04.2005 Beşeri Tıbbi Ürünlerin Fiyatları Hakkında Tebliğ'de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ
 • 07.04.2005 Vücut Dışında Kullanılan Tıbbî Tanı Cihazları İçin Ortak Teknik Özellikler Tebliği
 • 30.03.2005 Kozmetik Kanunu
 • 22.03.2005 Beşeri Tıbbi Ürünlerin Güvenliğinin İzlenmesi ve Değerlendirilmesi Hakkında Yönetmelik
 • 04.03.2005 Beşeri Tıbbi Ürünlerin Fiyatları Hakkında Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ
 • 17.02.2005 Beşeri Tıbbi Ürünlerin Sınıflandırılmasına Dair Yönetmelik
 • 19.01.2005 Beşeri Tıbbi Ürünler Ruhsatlandırma Yönetmeliği
 • 17.12.2004 Gözlükçülük Ruhsatnamesi Verilmesi İçin Gerçekleştirilecek Kurs ve Sınav Yönetmeliği
 • 27.09.2004 Optisyenlik Müesseseleri Hakkında Yönetmelik
 • 26.06.2004 Optisyenlik Hakkında Kanun
 • 22.04.2004 Beşeri Tıbbi Ürünlerin Fiyatları Hakkında Tebliğ’in Bazı Maddelerinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ
 • 03.03.2004 Beşeri Tıbbi Ürünlerin Fiyatları Hakkında Tebliğ
 • 14.02.2004 Beşeri Tıbbi Ürünlerin Fiyatlandırılmasına Dair Karar
 • 14.11.2003 Tıbbi Cihaz, Vücuda Yerleştirilebilir Aktif Tıbbi Cihazlar Ve Vücud Dışında Kullanılan Tıbbi Tanı Cihazları Konusunda Faaliyet Gösterecek Onaylanmış Kuruluşlara Dair Tebliğ
 • 23.10.2003 Beşeri Tıbbi Ürünler İmalathaneleri Yönetmeliği
 • 23.10.2003 Beşeri Tıbbi Ürünlerin Tanıtım Faaliyetleri Hakkında Yönetmelik
 • 06.09.2003 Tıbbi Cihaz Yönetmeliğinin 26 ncı Maddesinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
 • 06.09.2003 Vücuda Yerleştirilebilir Aktif Tıbbi Cihazlar Yönetmeliğinin 24 üncü Maddesinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
 • 13.03.2002 Tıbbi Cihaz Yönetmeliği
 • 12.03.2002 Vücuda Yerleştirilebilir Aktif Tıbbî Cihazlar Yönetmeliği
 • 17.01.2002 Beşeri İspençiyari ve Tıbbi Müstahzarların Tıbbi Tanıtım Yönetmeliğinin Bazı Maddelerinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
 • 04.01.2002 İlaç Fiyatları Hakkında Tebliğ
 • 20.10.1999 Ecza Depoları Ve Ecza Depolarında Bulundurulan Ürünler Hakkında Yönetmelik
 • 984 Sayılı Ecza Ticarethaneleriyle Sanat ve Ziraat İşlerinde Kullanılan Zehirli ve Müessir Kimyevi Maddelerin Satıldığı Dükkanlara Mahsus Kanun
 • 08.04.1994 Kozmetik Yönetmeliği
 • 29.01.1993 İlaç Araştırmaları Hakkında Yönetmelik
 • 24.12.1953 6197 Sayılı Eczacılar Ve Eczaneler Hakkında Kanun
 • 23.09.1935 İspençiyari Ve Tıbbi Müstahzarlar Nizamnamesi
 • 26.05.1928 tarih ve 1262 sayılı  İspençiyarı Ve Tıbbi Müstahzarlar Kanunu
 • 12.03.1927 Ecza Ticarethaneleriyle Sanat Ve Ziraat İşlerinde Kullanılan Zehirli Müessir Kimyevi Maddelerin Satıldığı Dükkânlara Mahsus Kanun

ŞUBE FORMLARI

 

 


Eklenme Tarihi: 18.01.2017 - Okunma Sayısı: 3764

Asm Web Sitesi

Asm Web Sayfası