T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI

GAZİANTEP SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ

ÖZEL SAĞLIK HİZMETLERİ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ

ÖZEL SAĞLIK HİZMETLERİ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ

SAĞLIK MÜDÜR YARDIMCISI

Uzm.Dr. Cahide Elif ORHAN ( 342 ) 220 96 14 - 1104

 

ŞUBE MÜDÜRÜ

Şube Müdürü - Mustafa Kemal TANIR ( 342 ) 220 96 14 - 2130
Şube E-Mail gaziantep.ozelsaglik@saglik.gov.tr

 

ŞUBE ÇALIŞANLARI

ADI SOYADI ÜNVANI DAHİLİ TELEFON
Mehmet Orhun ÖKTEM Doktor 2198
Fatma KORKMAZ Diş Hekimi 2195
Mehmet Akif ÖZKEÇECİ Diş Hekimi 2195
Yasemin YILMAZ Şef 2191
Nami AKCAN Memur 2192
Mesut KARACA Tıbbi Sekreter 2192
Gülsevim ÇİFTÇİ Ebe 2193
Halil DÜDÜ V.H.K.İ. 2194
Pınar ÇELİK A.T.T. 2195
Orhan KARAKULAK Hemşire 2197
Nezihe İpek YAZGAN Şirket Personeli 2193
Mehmet YAPRAK İşçi 2199
Hamdi KÖKSAL V.H.K.İ. 2198

 

ŞUBE GÖREVLERİ

 

 • Özel teşhis, tedavi ve rehabilite edici sağlık hizmetlerini il düzeyinde Bakanlık politika ve standartlarına uygun olarak yerine getirmek ve takip etmek,
 • Özel Organ ve doku nakli, kan ve kan ürünleri, diyaliz, üremeye yardımcı tedavi, evde sağlık, yanık, yoğun bakım gibi özellikli planlama gerektiren sağlık hizmetlerinin il düzeyinde yürütülmesi ile bu hizmetleri sunan kurum ve kuruluşlar arasında koordinasyonu sağlamak,
 • İlgili Mevzuat çerçevesinde özel hukuk tüzel kişileri ile gerçek kişilere ait sağlık kurum ve kuruluşlarına izin vermek ve ruhsatlandırmak, bu izin ve ruhsatları gerektiğinde süreli veya süresiz iptal etmek,
 • Hasta hakları ile hasta ve çalışan güvenliğine yönelik planlama yapmak ve tedbirleri almak,
 • Sağlık kurum ve kuruluşlarının mevzuata, Bakanlık politika ve düzenlemelerine uyumunu denetlemek, gerekli yaptırımları uygulamak,
 • Geleneksel, tamamlayıcı, alternatif tıp ve sağlık beyanı ile ilgili her türlü uygulamaları denetlemek, düzenlemek ve izinlere aykırı faaliyet ve tanıtımları tespit edip Bakanlığa bildirmek,
 • Sağlık hizmetlerinde kalite ve belirlenen akreditasyon kurallarının takibini sağlamak,
 • Sağlık turizmi uygulamalarının geliştirilmesine yönelik düzenlemeleri takip etmek ve ilgili kurumlarla koordinasyonu sağlamak,
 • İlgili mevzuat çerçevesinde kişisel verilerin korunmasına ve veri mahremiyetinin sağlanmasına yönelik tedbirleri almak,
 • Sağlık meslek mensuplarının uyum, hizmet içi eğitim, sertifikalı eğitim ve benzeri eğilimleri ile ilgili planlamaları yaparak Bakanlığa bildirmek,
 • İlgili mevzuat gereğince ayakta teşhis ve tedavi yapılan özel sağlık kuruluşlarında çalışan hekim ve sağlık personeline verilen meslekten men cezalarının uygulanmasını ilgili meslek odaları ile işbirliği içerisinde sağlamak,
 • Serbest çalışan hekim muayene ve tedavi ücretlerine ilişkin şikayetlerini, ilgili oda başkanlıkları ile işbirliği içerisinde sağlamak,
 • Psiko-teknik merkezlerinin açılış kapanış ve denetim işlerini yürütmek,
 • Meslek odaları ve kuruluşları ile ilgili çalışmaları yürütmek,
 • İşyerlerinin sağlık birimlerinin durumlarını saptamak, değerlendirmek ve kayıtlarını tutmak,
 • Ayakta teşhis ve tedavi amacıyla açılacak olan özel sağlık kuruluşlarının mevzuat çerçevesinde başvurularını değerlendirmek, uygun olanların ruhsat işlemlerini yürütmek, denetlemek, izlemek, mevzuat gereği gerekli işlemleri yerine getirmek
 • Tıp merkezleri bünyelerinde açılmak istenen cerrahi müdahale birimlerinin kayıtlarını tutmak, işleyiş ve denetim hizmetlerini yürütmek,
 • Sağlık Bakanlığınca ruhsatlandırılmış özel laboratuvarların açılış, işleyiş ve denetim hizmetlerini yürütmek,
 • Muayenehane ve sağlık kabinlerinin, mevzuat gereği açılış, işleyiş, denetim ve gerekli tüm bilgilerinin kayıtlarının tutulmasını sağlamak,
 • Evde sağlık hizmeti veren sağlık kuruluşlarının açılış, işleyiş ve denetim hizmetlerini yürütmek,
 • Toplum sağlığını etkileyen diş ve diş etlerine ait hastalıklarla ilgili epidemiyolojik araştırma çalışmaları yapmak, ilgili kurumlarla işbirliği yaparak uygulanmasını sağlamak, değerlendirmek,
 • Tedavi edici diş hekimliği hizmetlerinin iyileştirilmesi ve yaygınlaştırılması amacıyla mevcut hizmet birimlerini yönlendirmek, hizmetleri izlemek, değerlendirmek, personel ve tıbbi cihazların kaydını tutmak, açılması planlanan hastane, merkez, ünite birimlerinin mahalli etütlerini yaparak, ihtiyaçları planlamak, Bakanlığa göndermek,
 • Koruyucu diş hekimliği hizmetlerini Bakanlık direktifleri doğrultusunda yönlendirmek, izlemek, değerlendirmek, personel ve tıbbi cihaz kayıtları ile istatistik bilgileri toplamak, ilgili şubelerle işbirliği yapmak,
 • İlgili sağlık birimlerinin malzeme ve personel planlamasını yapmak, ihtiyaçları tespit etmek ve temini için ilgili şube ile koordinasyon yapmak,
 • Diş hekimliğinde kullanılan her türlü madde ve malzemenin üretildiği, depolandığı iş yerlerinin, muayenehane ve diş protez laboratuvarlarının mevcut yasa, emir ve prensiplere uygun olup olmadığını izlemek, denetim yapmak, mevzuata uymayanları ıslah amacıyla uyarmak, ıslah edilmeyenler hakkında yasal işlemler yapmak, açma, nakil ve kapatmalarda gerekli işlemleri yapmak,
 • Ağız ve diş sağlığı ile ilgili koruyucu hekimlik amaçlı öğrencilere ve halka ağız ve diş sağlığı eğitim programları yapmak, uygulamak, onaylatmak ilgili kurum ve kuruluşlarla ve özellikle kitle iletişim araçlarından da yararlanarak uygulanmasını ve değerlendirilmesini sağlamak,
 • Yetkisiz olarak dişçilik yapan ve işyeri açan kişilerle mücadele etmek,
 • Sağlık meslek liseleri diş protez teknisyenliği bölümü öğrencilerinin, kamu ve özel sektöre ait diş hastaneleri, ağız ve diş sağlığı merkezleri ve diş protez laboratuarları gibi uygulama alanlarında uygulamalı eğitimlerde sarf malzemesi desteğini sağlamak,
 • Özel sağlık kuruluşları ile ilgili yapılan şikayetleri değerlendirmek ve gerekli işlemleri yapmak,
 • Görev alanına giren konularda gereken denetlemeleri yapmak,
 • İl Müdürü tarafından verilen benzeri görevleri yapmak.

 

ŞUBE MEVZUATI

Şube Mevzuatı İçin Tıklayınız

 

ŞUBE FORMLARI

 

ŞUBENİN TAKİP ETTİĞİ BAŞVURU KONULARI

 

 • Diyaliz Merkezleri
 • Özel Diş Protez Laboratuarları
 • Ağız ve Diş Sağlığı Hizmeti Sunulan Özel Sağlık Kuruluşları
 • Ayaktan Teşhis ve Tedavi Yapılan Özel Sağlık Kuruluşları
 • Hiperbarik Oksijen Tedavisi Uygulanan Özel Sağlık Kuruluşları
 • Kan ve Kan Ürünleri
 • Özel Hastaneler
 • Üremeye Yardımcı Tedavi Uygulamaları
 • Şube Başvuru Belgeleri

 

ŞUBENİN TAKİP ETTİĞİ BAŞVURU KONULARI

Sunumlar İçin Tıklayınız
 

ŞUBE İSTATİSTİKLERİ

 

 • Yeni Hastane Bilgi Formu
 • Yeni Tıp ve Dal Merkezi Bilgi Formu
 • Yeni Özel Poliklinik Bilgi Formu
 • Yeni Ağız ve Diş Sağlığı Bilgi Formu
 • Ek-8 Ücretsiz Hasta Bilgi Formu
 • Organ ve Doku Nakli Bağışı Bilgi Formu
 • Diyaliz Bilgi Yönetim Sistemi İstatistiği
 • Türkiye Organ ve Doku Bağış Bilgi Sistemi İstatistiği


Eklenme Tarihi: 20.01.2017 - Okunma Sayısı: 2809

Asm Web Sitesi

Asm Web Sayfası