T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI

GAZİANTEP SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ

KAMU SAĞLIK HİZMETLERİ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ

KAMU SAĞLIK HİZMETLERİ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ

SAĞLIK MÜDÜR YARDIMCISI

Dr. Mehmet Emin İNCE ( 342 ) 220 96 14 - 1103

 

ŞUBE MÜDÜRÜ

Şube Müdürü - Dr. Mesut MAHSERECİ ( 342 ) 220 96 14 - 2180
Şube E-Mail gaziantep.kamu@saglik.gov.tr

 

ŞUBE ÇALIŞANLARI

ADI SOYADI ÜNVANI DAHİLİ TELEFON
Ferhat İNCİ Hemşire 2181
Nurhayat KARAGÖZ Ebe 2181
Önder ÖZBÜNAR Sağlık Teknikeri (Tıbbi Sekreter) 2182
Adem KARSIZ V.H.K.İ. 2182
Ayten ZENGİNOL Sağlık Teknikeri (Tıbbi Sekreter) 2183

 

ŞUBE GÖREVLERİ

 

 • Kamuya ait sağlık kurum ve kuruluşlarına izin vermek ve ruhsatlandırmak, bu izin ve ruhsatları gerektiğinde süreli veya süresiz iptal etmek,
 • Sağlık kurum ve kuruluşlarının denetimi sonrası gerekli yaptırımları uygulamak,
 • Kamuya ait sağlık kurum ve kuruluşlar bünyesindeki organ ve doku nakli, kan ve kan ürünleri, diyaliz, üremeye yardımcı tedavi, evde sağlık hizmetleri, yanık, yoğun bakım gibi özellikli planlama gerektiren sağlık hizmetlerini il düzeyinde izin, tescil ve denetimi ile kurumlar arası koordinasyonu sağlamak,
 • Kişisel verilerin korunmasına ve veri mahremiyetinin sağlanmasına yönelik tedbirleri almak,
 • Görev alanına giren kurum ve kuruluşlar ile ilgili yapılan şikâyetleri değerlendirmek ve gerekli işlemleri yapmak,
 • Görev alanına giren konulara ilişkin denetimlerde sağlık hizmetleri denetim şubesi/sağlık hizmetleri denetim birimi ile koordineli çalışmak,
 • İl Sağlık Müdürü tarafından verilen benzeri görevleri yapmak.
 • Organ Nakli ve Etik Komisyonu ile ilgili iş ve işlemler
 • Organ Bağışı ve eğitimi ile ilgili iş ve işlemleri
 • Yanık oda ve ünite ile ilgili işlemler
 • Kan Transfüzyon Merkezlerinin denetimi, ruhsatlandırılması,
 • Kan Bankacılığı Eğitimi Bşavuruları
 • Hemovijilans İşlemleri
 • Terapötik Aferez ile ilgili iş ve işlemler
 • Diyaliz Merkezleri denetimi ve ruhsatlandırılması
 • Diyaliz Merkezleri Başvuru Değerlendirme Komisyonu İşleri
 • Diyaliz Merkezleri Su Numunesi Alımı
 • Diyaliz Sertifikası Başvuru ve İşlemleri
 • DYOB takibi ve eğitimi
 • Diyaliz Sertifikasyon ve Resertifikasyon
 • Bakanlık denetim, değerlendirme işleri
 • Yoğun bakımları açma kapama, tescil, yatak artırma, seviyelendirme işlemleri
 • Yenidoğan Yoğun bakım enfeksiyon ve Genel Yoğun Bakım, Cerrahi. Dahili, Koroner, Göğüs, KVC, Nöroloji, Anestezi, Çocuk endikasyon denetimlerini yapmak.
 • Sağlık Bakanlığına bağlı sağlık kuruluşlarının Laboratuvar Ruhsatlandırma öncesi dosya incelemesi, yerinde inceleme, ruhsatlandırma rutin denetimini yapmak
 • AMATEM (Alkol ve Madde Bağımlılığı Tedavi Merkezi)nin başvuru inceleme, yerinde inceleme, ruhsatlandırma ve rutin denetimi yapmak.
 • Belediyeye bağlı sağlık tesislerini ruhsatlandırma iş ve işlemleri
 • Denetimli serbestlik tedavi hizmetleriyle ilgili ruhsatlandırma, rutin denetim iş ve işlemlerini yapmak.
 • Toplum ve Ruh sağlığı merkezleri ruhsatlandırma öncesi dosya inceleme ve denetimini yapmak.
 • Aylık şubenin bilgi işlem istatistikleri
 • Suriyeli sığınmacılarla ilgili geçici sağlık tesisi (gönüllü sağlık tesisi) ile ilgili işlemleri
 • Özürlü Sağlık Kurulu Raporu ile ilgili iş ve işlemler
 • Türk Silahlı Kuvvetleri Sağlık Yeteneği Yönetmeliği Kapsamında Verilen Sağlık Raporları İtirazları ile ilgili iş ve işlemler
 • Raporların Usule ve Fenne Uygunluk İşlemleri
 • Sığınmacılarla ilgili tüm iş ve işlemler ve istatistikler(günlük, haftalık, aylık)
 • Tutuklu Koğuşlarıyla İlgili İşlemleri yapmak.
 • Kalite ve Performans iş ve işlemleri
 • SABİM, BİMER iş ve işlemleri
 • Evde hasta ziyaretleri
 • Özel Tertibatlı Araç Sürücü Raporları Değerlendirme Komisyonu İş ve işlemleri
 • Tıbbi Cihazlarla ilgili Mal ve Hizmet Alım iş ve İşlemleri
 • TSİM onayları

 

ŞUBE MEVZUATI

 • Radyoloji, Radiyom ve Elektrikle Tedavi ve Diğer Fizyoterapi Müesseseleri Hakkında 3153 nolu Kanunu
 • Seriri Taharriyat ve Tahlilat Yapılan ve Masli Teamüller Aranılan Umuma Mahsus Bakteriyoloji ve Kimya Laboratuvarları Hakkındaki 992 sayılı Kanunu
 • 10/09/1982 tarih ve 5319 sayılı Yataklı Tedavi Kurumları işletme Yönetmeliği
 • 30.09.2014 tarihli ve 29135 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Üremeye yardımcı Tedavi Uygulamaları ve Üremeye Yardımcı Tedavi Merkezleri Hakkında Yönetmelik
 • 20.07.2011 tarihli ve 28000 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Yataklı Sağlık Tesislerinde Yoğun Bakım Hizmetlerinin Uygulama Usul ve Esasları Hakkında Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ 6- Yenidoğan yoğun bakım enfeksiyonları hakkında 26.03.2009 tarihli ve 2286 sayılı 2009/22 no’lu genelge
 • 26.01.2011 tarih ve 3972 sayılı makam onayı ile yürürlüğe giren Sağlık Bakanlığı Bağlı Hastaneler ve Ek Sağlık Tesislerinin Açılması ve işleyişi ile Hizmet Birleştirmesi Yapılması Hakkında Yönerge
 • 16/02/2011 tarih ve 7364 sayılı Bakanlık makam onayı ile yürürlüğe giren Toplum Ruh Sağlığı Merkezleri Hakkında Yönerge
 • 29/12.2013 tarih ve 28866 sayılı resmi gazetede yayımlanan Madde Bağımlılığı Tedavi Merkezleri hakkında Yönetmelik
 • 04/11/2015 tarihli ve 9648 sayılı Bakanlık Makam Onayı ile yürürlüğe konulan "Geçici Koruma Altına Alınanlara Verilecek Sağlık Hizmetlerine Dair Esaslar
 • 09/10/2013 tarihli ve 28790 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Tıbbi Laboratuvar yönetmeliği
 • Sağlık Bakanlığı Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğünün 25/03/2015 tarihli, 450 sayılı Denetimli Serbestlik Tedavi Hizmeti hakkındaki 2015/11 sayılı Genelgesi
 • İdrar Numunelerinde Yasadışı Ve Kötüye Kullanılan ilaç Ve Madde Analizi Yapan Doğrulama Laboratuvarlarının Çalışma Usul Ve Esasları Hakkında Genelge (2015/4)
 • 18/06/2010 tarihli RG Sayı: 27615 Diyaliz Merkezleri Hakkında Yönetmelik
 • Ulusal Kan ve Kan Ürünleri Rehberi 2011
 • 01/02/2012 tarihli RG Sayı: 28191 Organ ve Doku Nakli Hizmetleri Yönetmeliği
 • 13/02/2012 tarih ve 6157 sayılı Bakan Onayı ile yürürlüğe giren Organ Nakli Merkezleri Yönergesinde 19/07/2012 tarihli ve 15399 sayılı Bakanlık Onayı ve 11/10/2013 tarihli ve 34492 sayılı Bakan Onayı ile değişikliğe gidilmiştir.
 • Makamın 19/01/2010 tarih ve 2202 sayılı oluru ile yürürlüğe giren Yataklı Sağlık Tesislerinde Yanık Tedavi Birimlerinin Kurulması ve işleyişi Hakkında Yönergede Değişiklik Yapılmasına Dair Yönerge ile birleştirilmiş halidir.
 • 10/03/2010 tarihli RG Sayı: 27517 Terapötik Aferez Merkezleri Hakkında Yönetmelik
 • 29/12/2015 tarihli ve 26301 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Sürücü Adayları ve Sürücülerde Aranacak Sağlık iartları ile Muayenelerine Dair Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik.
 • 30/03/2013 tarihli ve 28603 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Özürlülük Ölçütü, Sınıflandırması ve Özürlülere Verilecek Sağlık Kurulu Raporları Hakkında Yönetmelik,
 • 23/03/2014 tarihli ve 259 sayılı 2015/9 nolu Tıbbi Cihazlarla ilgili Mal ve Hizmet Alım işlemleri Genelgesi,

ŞUBE FORMLARI

 

 • Ek-7 Hemodiyaliz Merkezleri Eğitim Bilgi Formu
 • Ek-8 Periton Diyalizleri Eğitim Bilgi Formu
 • Ek-9 Diyaliz Eğitimleri BaĢvuru Formu
 • Ek-12 Resertifikasyon BaĢvuru Formu
 • Ek-2 Tıbbi Cihaz BaĢvuru Formu


ŞUBENİN TAKİP ETTİĞİ BAŞVURU KONULARI
 

 • Sağlık Raporu İtiraz Başvuruları 
 • Sabim ve Bimer Başvuruları 
 • Şubeye Bağlı Birimlerin Eğitim Başvuruları 
 • Özel Tertibatlı Araç Sürücü Raporları Başvuruları 
 • Tıbbi Cihaz Alımı Başvuruları 
 • Özürlü Sağlık Kurul Raporları İtiraz Başvuruları 
 • Türk Silahlı Kuvvetleri Sağlık Yeteneği Yönetmeliği Kapsamında Verilen Sağlık Kurul Raporları İtiraz Başvuruları


ŞUBE İSTATİSTİKLERİ

 • Suriyeli Aylık Bilgi Formu İstatistikleri 
 • Suriyeli Günlük Poliklinik İstatistiği 
 • Günlük Suriyeli Yatan Hasta İstatistiği 
 • Aylık Geçici Sağlık Tesisi Verileri İstatistiği 
 • Suriyelilere Sunulan Acil Sağlık Hizmetleri Aylık Ambulans Verileri 
 • Hastane Mevcut Yanık Yatak Sayısı İstatistiği 
 • Hastane Mevcut Yatak Sayısı İstatistiği 
 • Hastane Mevcut Yoğun Bakım Yatak Sayısı İstatistiği 
 • Diyaliz Cihaz ve Hasta Sayısı İstatistiği 
 • Organ Bağışı Yapan Kişi Sayı istatistiği 
 • Organ Nakil istatistiği 
 • Evde Hasta Ziyareti İstatistikleri

 

 


Eklenme Tarihi: 23.01.2017 - Okunma Sayısı: 3076

Asm Web Sitesi

Asm Web Sayfası