T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI

GAZİANTEP SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ

İL KALİTE KOORDİNATÖRLÜĞÜ

İL KALİTE KOORDİNATÖRLÜĞÜ

SAĞLIK MÜDÜR YARDIMCISI

Uzm.Dr. Cahide Elif ORHAN ( 342 ) 220 96 14 - 1104
Dr. Mehmet Emin İNCE ( 342 ) 220 96 14 - 1103

 

BİRİM SORUMLUSU

Mehmet Ali ÇIKIMOĞLU ( 342 ) 220 96 14 - 2150

 

BİRİM ÇALIŞANLARI

ADI SOYADI ÜNVANI DAHİLİ TELEFON
Emine AKTAŞ Hemşire 2154
Selda TATYÜZ Hemşire 2153

 

İL KALİTE KOORDİNATÖRLÜĞÜ

 

 • İl genelindeki kurum ve kuruluşlarda kalite geliştirme uygulamalarını koordine etmek, izlemek ve değerlendirmek amacıyla müdürlük bünyesinde koordinatörlük kurulur.
 • Koordinatörlüğün görevlerini yürütebilmesi için müdürlükçe uygun fiziki mekân, araç-gereç ve teknik donanım ve yeterli sayıda personel sağlanır.
 • Sağlık müdürünce sağlık müdür yardımcılarından birisi Valiliğin teklifi Bakanlığın onayı ile kalite koordinatörü olarak görevlendirilir.

 

İL KALİTE KOORDİNATÖRLÜĞÜNÜN GÖREVLERİ

 

 • İlde memnuniyet anket çalışmalarını Kurumsal Kalite Sistemi üzerinde koordine etmek,
 • İldeki kurum ve kuruluşları SKS çerçevesinde değerlendirmek,
 • Kurum ve kuruluşların SKS kapsamında yapılan kalite uygulamalarının izlenmesi, değerlendirilmesi ve koordinasyonu görevini yürütmek,
 • İldeki kurum ve kuruluşlarda SKS uygulamaları ile hasta ve çalışan güvenliği uygulamalarının desteklenmesi ve geliştirilmesi için çalışmalar yapmak, bu konudaki uygulamaların yaygınlaşmasını sağlamak,
 • İl Kalite Koordinatörü başkanlığında ildeki Kalite Yönetim Direktörleri ile gerektiğinde toplantı yapmak. Bu toplantıda öz değerlendirme sonuçları, SHKS’ye yönelik iyi uygulamaları, SKS çerçevesinde yapılacak eğitimleri ve direktörlerin görüş ve önerilerini paylaşmak.
 • Görevleri dâhilinde seminer, konferans gibi etkinliklere katılmak, güncel ve mesleki yayınları izlemek ve ilgili yerlere duyurmak,
 • Koordinatörlük bünyesinde arşiv oluşturmak,
 • Başkanlıkça görevlendirilecek değerlendiricilere gerekli desteği sağlamak ve yapılacak çalışmalara katılmak,
 • İldeki kurum ve kuruluşların değerlendirme verilerini Kurumsal Kalite Sistemine girilmesini takip etmek.
 • Kurumsal Kalite Sistemine Kalite Yönetim Direktörlerinin tanımlanmasını sağlamak,
 • İl Strateji Plan ve İl Faaliyet Planlarını Bakanlık emirleri doğrultusunda hazırlamak ve kurumlarla koordinasyonu sağlamak,
 • İl Strateji Plan ve İl Faaliyet Planlarını Bakanlık sitemi üzerinde takibini yapmak,
 • İl Sağlık Müdürlüğü Birim Performans Kriterlerini aylık olarak hazırlayarak Ek Ödeme Birimine gönderilmesini sağlamak,
 • Kamu Hizmet Envanterleri ve Kamu Hizmet Tablolularını güncelliğini sağlamak.
 • Kamu ve Özel Sağlık Kuruluşlarının yeni yoğun bakım ünitelerinin efeksiyon denetimlerine katılmak,

 

KALİTE YÖNETİM BİRİMİNİN GÖREVLERİ

 

 • Gaziantep İl Sağlık Müdürlüğü Kalite, plan, program, politika ve hedeflerini ortaya koyarak, Müdürlüğümüzde verilen hizmetlerle kaliteyi bir yaşam tarzı olarak benimsemeyi, müşteriyi tatmin etmeyi, dürüst ve prensipli kararlarla maksimum kalitede hizmet vermeyi kendisine amaç edinmiştir. Kalite Yönetim sistemi ilkeleri doğrultusunda çalışmalarını sürdürmektedir. Müşterilerine en iyi hizmeti verme ilkesini prensip edinerek uygulamakta olduğu Bakanlık Yönetmeliklerini müşteri memnuniyetini ön planda tutma ilkesi ile yürütmeyi hedeflemektedir.
 • Gaziantep İl Sağlık Müdürlüğümüzün kalite politikası doğrultusunda çalışır, kalite sistemi gereği ilgili prosedür, proses ve talimatlara uyar ve uygular.
 • Kalite Yönetim Sistemi standartlarına göre kalite sistemini kurmak, uygulamak ve devamını sağlamak için tüm faaliyetleri organize etmek,
 • Kuruluş içerisinde kalite sisteminin sürdürülmesi, geliştirilmesi amacıyla yapılacak denetimleri planlamak, çalışmalarına destek sağlamak,
 • Kalite Yönetim Sistemi ile ilgili prosesleri, prosesler arası etkileşimleri tespit etmek ve uygulamalarını izlemek,
 • Misyon, Vizyon, Değerler ve Kalite Politikasını belirlemek ve uygulanmasını sağlamak,
 • Kalite hedefleri belirlemek ve bu hedeflerin takibini yapmak,
 • Kalite Yönetim Sistemi ile ilgili eğitimleri planlamak ve uygulamak,
 • Kalite Yönetim Sistemi ile ilgili dokümanları hazırlamak, yaymak (dağıtmak), güncellemek ve muhafaza etmek,
 • Yönetimin Gözden Geçirmesi (YGG) toplantılarının düzenlenmesini ve uygulanmasını sağlamak,
 • Müşteri memnuniyeti anketi düzenlemek ve değerlendirmek,
 • Beklenti ve Öneri İstek Kutularındaki, Beklenti-Öneri Formlarını değerlendirmek,
 • Sisteme ait tüm faaliyet alanlarında koordinasyonu sağlamak,
 • Kurum dışı kalite eğitimlerine katılmak,
 • Kalite ile ilgili diğer işleri yapmak,
 • Kalite Yönetim Sistemi çalışmalarına başlayacak diğer kamu sağlık kurumlarına önderlik etmektir.

 

BİRİM MEVZUATI

KALİTE VE AKREDİTASYON DAİRE BAŞKANLIĞI
 
SAĞLIK HİZMETİ KALİTESİNİN GELİŞTİRİLMESİ VE DEĞERLENDİRİLMESİNE DAİR YÖNETMELİK
 
HASTANE HİZMET KALİTE STANDARTLARI REHBERİ
 
ADSM HİZMET KALİTE STANDARTLARI REHBERİ
 
112 HİZMET KALİTE STANDARTLARI REHBERİ
 
SHKS DOKU TİPLEME SETİ
 
MEMNUNİYET ANKETLERİ UYGULAMA REHBERİ
 
ULUSLARARASI SAĞLIKTA PERFORMANS VE KALİTE KONGRELERİ
 
İZLEME VE DEĞERLENDİRME BİRİMİ
 
 
663 sayılı Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşlarının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname'nin 25 inci maddesinin ikinci fıkrasına göre il sağlık müdürlüğü, il genelindeki sağlık hizmetlerinin yürütülmesini izler. İl sağlık müdürlüğü, sağlık hizmetleri yönünden ilin durumunu Bakanlık politikalarına, stratejik plan, hedeflerine ve programlarına uygunluğunu izleyerek sonuçların ve değerlendirmelerin yer aldığı raporları
 
hazırlayarak Bakanlığa bildirilmesine yönelik düzenleme yapılmıştır.
 
Ayrıca, Bakanlığımız ve bağlı kuruluşlarının il teşkilatlarının işleyişine yönelik 4 Temmuz 2013 tarihli ve 2013/3 sayılı Bakanlık Genelgesi yürürlüğe konulmuştur. Mezkur Genelge' de belirtilen iş ve işlemlerin Bakanlık merkez teşkilatında takibi, değerlendirilmesi ve koordinasyonunun etkin bir şekilde yürütülmesi bakımından merkezi yapıda, Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğünden sorumlu Müsteşar Yardımcısına bağlı "İl Koordinasyon
 
Birimi" 6 Kasım 2013 tarihli ve 10919 sayılı Bakanlık Makamı Onayı ile kurularak faaliyetlerine başlamıştır.
 
Bu açıklamalar doğrultusunda; Bakanlığımız ve bağlı kuruluşlarının il teşkilatlarınca yürütülen sağlık hizmetlerini izleme ve değerlendirme iş ve işlemlerini yürütmek üzere; doğrudan il sağlık müdürüne bağlı, il sağlık müdürlüğü bünyesinde "İzleme ve Değerlendirme Birimi"nin kurulması ve aşağıda belirtilen düzenlemeler doğrultusunda faaliyetlerinin yürütülmesi uygun görülmüştür.
 
 
BİRİMİN GÖREVLERİ
 

 • Sağlık hizmetlerinin Bakanlık politikalarına, stratejik plan ve hedeflerine ve programlarına uygunluğunu izlemektir.
 • Sağlık hizmetlerinin etkinlik ve verimliliklerini izlemektir.
 • İzlemler doğrultusunda değerlendirmeler yapılarak üst yönetime ve politika yapıcıların kararlarına destek olmaktır.
 • İzleme ve değerlendirmeler, çalışanların moral ve motivasyonunu arttırıcı şekilde planlanmalıdır.
 • Sağlık hizmetlerinin yürütülmesinde olumlu ve fark yaratan uygulamalara yönelik ödüllendirme yapmak ve iyi uygulama örneklerinin yaygınlaştırılmasını sağlamaktır.
 • İzleme ve değerlendirmelerin 2/3'ü mesai saatleri dışında, 1/3'ü ise mesai saatleri içinde yapılacaktır.

 

BİRİMİN MEVZUATI

 

 

BİLGİ EDİNME KOORDİNATÖRLÜĞÜ

 

AMAÇ:
Madde 1- Bu Yönetmeliğin amacı, gerçek ve tüzel kişilerin bilgi edinme hakkını kullanmalarına ilişkin 9/10/2003 tarihli ve 4982 sayılı Bilgi Edinme Hakkı Kanununun uygulanmasına dair esas ve usulleri düzenlemektir.

 
KAPSAM:
Madde 2- Bu Yönetmelik; merkezi idare kapsamındaki kamu idareleri ile bunların bağlı, ilgili veya ilişkili kuruluşlarının, köyler hariç olmak üzere mahalli idareler ve bunların bağlı ve ilgili kuruluşları ile birlik veya şirketlerinin, T.C. Merkez Bankası, İMKB ve üniversiteler de dâhil olmak üzere kamu tüzel kişiliğini haiz olarak enstitü, teşebbüs, teşekkül, fon ve sair adlarla kurulmuş olan bütün kamu kurum ve kuruluşlarının ve kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarının faaliyetlerinde uygulanır.
 
BİLGİ EDİNME BAŞVURUSU
 
BAŞVURU USULÜ
 
Madde 9 - Gerçek kişiler tarafından yapılacak bilgi edinme başvurusu; başvuru sahibinin adı ve soyadı, imzası, oturma yeri veya iş adresini içeren dilekçeyle, istenen bilgi veya belgenin bulunduğu kurum ve kuruluşa yapılır.
 
Tüzel kişiler tarafından yapılacak bilgi edinme başvurusu; tüzel kişinin unvanı ve adresi ile yetkili kişinin imzasını ve yetki belgesini içeren dilekçeyle, istenen bilgi veya belgenin bulunduğu kurum ve kuruluşa yapılır.
 
Dilekçede, istenen bilgi veya belgeler açık ve ayrıntılı olarak belirtilir. Bilgi veya belgeye erişimin kısa sürede sağlanabilmesi amacıyla, istenen bilgi veya belgenin konusu, varsa tarihi, sayısı ve kurum veya kuruluşun hangi biriminden istendiği ve ihtiyaç duyulan diğer hususlar dilekçede belirtilir.
 
Merkezi idarenin taşra teşkilatında bulunan bilgi veya belgelere ilişkin başvurular, valilik veya kaymakamlığa bağlı olarak faaliyette bulunan bilgi edinme yetkililerine veya taşra teşkilatında bulunan ilgili birimlere yapılır. İl ve ilçelerde bulunan birimler arasındaki koordinasyon ve bu işlemlere ilişkin raporların hazırlanması, valilik ve kaymakamlıklardaki bilgi edinme birimlerince sağlanır. Valilik ve kaymakamlıklarda bulunan bilgi edinme birimleri, merkez teşkilatını ilgilendiren konularda kendilerine yapılan başvuruları ilgili idareye gönderir ve durumu başvurana bildirir.
 
Başka bir kanun uyarınca yapıldığı belirtilmeyen başvurular, Bilgi Edinme Hakkı Kanunu kapsamında yapılmış sayılır.
 
Başvuru dilekçelerinin veya başvuru formlarının, daktiloyla doldurulması veya bilgisayar çıktısı olması şartı aranmaz. Ancak başvuru dilekçeleri veya formları okunaklı ve anlaşılır bir şekilde yazılır veya doldurulur.
 
Başvurunun kurum ve kuruluşa ulaştığı tarih başvuru tarihidir.
 
Başvuru dilekçeleri posta yoluyla da kurum ve kuruluşlara gönderilebilir.(…)
 
 

BİRİM MEVZUATLARI
 


Eklenme Tarihi: 23.01.2017 - Okunma Sayısı: 2012

Asm Web Sitesi

Asm Web Sayfası